Interpretacje

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu należy zgłosić go w bazie CPNP. Jest to system notyfikacji produktów stworzony specjalnie do celów weryfikacji i nadzoru kosmetyków pojawiających się na rynku. Zgłaszając produkt osoba odpowiedzialna zobowiązana jest podać:

 1. kategorię produktu kosmetycznego i jego nazwę lub nazwy umożliwiające jednoznaczną identyfikację;
 2. imię i nazwisko (firmę) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu;
 3. kraj pochodzenia w przypadku importu;
 4. państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny ma zostać wprowadzony do obrotu;
 5. dane kontaktowe osoby fizycznej, z którą można się kontaktować, w razie konieczności;
 6. nazwa i numer Chemicals Abstracts Service (CAS) lub WEsubstancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii 1A lub 1B zgodnie z częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;
 7. receptura ramowa umożliwiająca szybkie i odpowiednie leczenie w razie wystąpienia problemów;
 8. obecność substancji w formie nanomateriałów i:
 • ich identyfikacja, w tym nazwa chemiczna (wg nomenklatury IUPAC) i inne oznaczenia określone w pkt 2 preambuły do załączników II-VI do niniejszego rozporządzenia;
 • dające się racjonalnie przewidzieć warunki narażenia.

Zgodnie z art. 10 osoba odpowiedzialna powinna zapewnić przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa danego produktu kosmetycznego. Załącznik I do rozporządzenia przedstawia dokładnie jak powinien wyglądać raport takiej oceny, a zawierać powinien m.in.:

 • skład jakościowy i ilościowy
 • właściwości fizyczne i chemiczne produktu
 • jakość mikrobiologiczną
 • zastosowanie
 • profil toksykologiczny substancji użytych do produkcji kosmetyku
 • działania niepożądane
 • wnioski z oceny
 • ostrzeżenia i instrukcje do stosowania.

Zgodnie z art. 11 osoby odpowiedzialne za dany produkt kosmetyczny powinny posiadać jego odpowiednią dokumentację, która zawiera:

 • opis produktu kosmetycznego, umożliwiający łatwe przyporządkowanie dokumentacji produktu do danego produktu kosmetycznego,
 • raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1;
 • opis metod produkcji i oświadczenie o zgodności z dobrą praktyką produkcji, o której mowa w art. 8;
 • jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania;
 • dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach, przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w trakcie opracowania lub oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego lub jego składników, w tym testów na zwierzętach przeprowadzanych w celu spełnienia wymogów przepisów ustawowych lub wykonawczych obowiązujących w krajach trzecich.